കൊറോണക്കിടയിൽ 2020ല്‍ കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം പ്രളയമോ, നിഗമനങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നു

0
124

കൊറോണക്കിടയിൽ 2020ല്‍ കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം പ്രളയമോ, നിഗമനങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നു.

2018 ലും 2019 ലും കേരളത്തിൽ തെക്ക്പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്തുണ്ടായ പ്രളയം ഈ വർഷവും ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് വെതർമാൻ. പ്രവചനങ്ങളുടെ കൃത്യതകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ നിറയാറുണ്ട് തമിഴ്നാട് വെതർമാൻ.
20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വർഷമുണ്ടായ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്തെ പ്രളയ വർഷങ്ങൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആവർത്തിക്കുകയാണെന്നാണ് തമിഴ്നാട് വെതർമാന്റെ നിഗമനം.

തമിഴ്നാട് വെതർമാന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം :

1920കളിലാണ് കേരളത്തിൽ അധികമഴ തുടർച്ചയായി മൂന്നു വർഷം ലഭിച്ചത്. ജൂണിനും സെപ്റ്റംബറിനുമിടയിലുള്ള തെക്ക്പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിലൂടെ 2049 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ചുരുങ്ങിയത് ലഭിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിന് പൊതുവെ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള മൺസൂൺ മഴയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.

2007ൽ 2786 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നത് മാത്രമാണ് ആശ്വാസം. എന്നാൽ 2018ൽ കേരളത്തിന് ലഭിച്ച മഴ പ്രളയത്തിന് വഴിവെച്ചു. നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയമായിരുന്നു അത്. 2517മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് 2018ൽ ലഭിച്ചത്.2 007ലും 2013ലും ലഭിച്ച മഴയുടെ തോതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞസമയത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിൽ മഴ ലഭിച്ചതാണ് 2018ൽ പ്രളയത്തിനിടയാക്കിയത്.

1924, 1961, 2018 വർഷങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയത്തിന് വഴിവെച്ച മൂന്ന് വർഷങ്ങളാണ്.

1920കളിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ മഴയുടെ അളവ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1922- 2318മിമീ
1923- 2666മിമീ
1924-3115മിമീ
അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ

2018- 2517മില്ലീമീറ്റർ
2019-2310മിമീ
2020-?
2300 മില്ലിമീറ്ററിലധികം തുടർച്ചയായ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയ ട്രെൻഡ് ഇത്തവണയും ഉണ്ടാവുമോ എന്ന സന്ദേഹമാണ് തമിഴ്നാട് വെതർമാൻ ചോദിക്കുന്നത്.

പല മാതൃകകളും കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് ഇത്തവണ വലിയ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ സ്ഥിതി വിവര ശാസ്ത്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2020ൽ 2300 ലധികം മഴ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നും വെതർമാൻ കുറിക്കുന്നു