ചേർത്തല നഗര സഭയിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി 292 പേർക്ക് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

0
408
Image of Hand holds Coronavirus Covid-19 Vaccine glass bottle.

ചേർത്തല നഗര സഭയിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി 292 പേർക്ക് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

ചേർത്തല നഗരസഭയിൽ 51  പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിൽ യഥാക്രമം

അരൂക്കുറ്റി -3,അരൂർ -31,ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം-21,ചേർത്തല സൗത്ത് -11,എഴുപുന്ന -7,കടക്കരപ്പള്ളി -3,കഞ്ഞിക്കുഴി -3,കുത്തിയതോട് -1,കോടംതുരുത്ത് -0,മണ്ണഞ്ചേരി -2, മാരാരിക്കുളം നോർത്ത് -3,മാരാരിക്കുളം സൗത്ത്- 43,മുഹമ്മ 11,പാണാവള്ളി 2,പട്ടണക്കാട് 33,പെരുമ്പളം 5,തണ്ണീർമുക്കം 42,തുറവൂർ 6,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 11,വയലാർ 4 പേർക്കും പുതിയതായി (30  .10.2020) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു