ചേർത്തല നഗര സഭയിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി 154 പേർക്ക് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

0
455

ചേർത്തല നഗര സഭയിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി 154 പേർക്ക് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

ചേർത്തല നഗരസഭയിൽ  14  പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിൽ യഥാക്രമം

അരൂക്കുറ്റി -2,അരൂർ -10,ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം-4,ചേർത്തല സൗത്ത് -10,എഴുപുന്ന -5,കടക്കരപ്പള്ളി -23,കഞ്ഞിക്കുഴി -2,കുത്തിയതോട് -3,കോടംതുരുത്ത് -0,മണ്ണഞ്ചേരി -7, മാരാരിക്കുളം നോർത്ത് -12,മാരാരിക്കുളം സൗത്ത്- 3,മുഹമ്മ 1,പാണാവള്ളി 5,പട്ടണക്കാട് 20,പെരുമ്പളം 1,തണ്ണീർമുക്കം 11,തുറവൂർ 17,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 0,വയലാർ 4 പേർക്കും പുതിയതായി (27  .10.2020) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു