52 വർഷം മുമ്പ് കാണാതായ ‘എലിഫന്റ് ഷ്രൂ’ സ്പീഷിസിനെ കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്രലോകം.

0
1223

 

‘എലിഫന്റ് ഷ്രൂ’ എന്ന് സ്പീഷിസിന് വംശനാശം സംഭവിച്ചതായാണ് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നീണ്ട 52 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇക്കൂട്ടരെ ആഫ്രിക്കയിൽ വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 1960കളിലാണ് അവസാനമായി ഇവയെ കണ്ടതെന്നാണ് രേഖകൾ. ശാസ്ത്രീയ പര്യവേഷണ മേളയിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ഹോൺലെ ജിബൂട്ടി എന്ന രാജ്യത്താണ് ഈ ജീവിയെ കണ്ടെത്തിയത്. എലിഫന്റ് ഷ്രൂകൾ അഥവാ സെൻഗികൾ, മാനറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇവയ്ക്ക് തുമ്പിക്കൈ പോലുള്ള മൂക്കുകൾ ഉണ്ട്, അവ പ്രാണികളെ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നച്ചെലികളെ പോലെയാണ് ഇവ കാഴ്ചയിൽ.
ഏകദേശം 20 സ്പീഷീസ് എലിഫെന്റ് ഷ്രൂകളെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ സൊമാലി സെൻജിസ് ഇനത്തെ പറ്റി ദശാബ്ദങ്ങൾ മുമ്പ് ലഭ്യമായ വളരെ പരിമിതമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ലഭ്യമായുള്ളു. 12 സൊമാലി സെൻജിസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട എലിഫെന്റ് ഷ്രൂകളെ ഗവേഷകർ ജിബൂട്ടിയിൽ കണ്ടെത്തി. അഞ്ച് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശാസ്ത്രലോകം വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയ സൊമാലി സെൻജിസുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഗവേഷകർ പുറത്തുവിട്ടു.