ഇന്ത്യയ്ക്കായി അഞ്ച് സ്വര്‍ണം നേടിയ താരത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ കരളലിയിക്കുന്നതാണ്...

0
750